Podmienky ochrany súkromia

 

Prevádzkovateľ:     SportWell s. r. o.

                              so sídlom: Černyševského 30, 851 01 Bratislava

                                   IČO: 52 124 118

                                   Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:Sro, vložka č. 133697/B

                                   Kontaktné údaje: +421 915 333 462, email: info@sportwell.sk

Úvodné ustanovenia

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci alebo za účelom prevádzkovania športovo-rehabilitačného centra SportWell, na adrese: Černyševského 30, 8510 01 Bratislava.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na +421915333462, e-mailom na info@sportwell.sk  alebo poštou na adrese nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, ďalej ustanoveniami zákona NRSR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Dôvody spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať služby našim klientom a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s predmetom činnosti našej spoločnosti;
 • plniť si zákonné a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Spôsob získavania osobných údajov

Ak ste náš klient, obchodný partner alebo zamestnanec, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť kvalitné služby alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť služby. Osobné údaje o našich klientoch, obchodných partneroch a zamestnancoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ podľa GDPR

Výkon podnikateľskej činnosti – primárne prevádzka športovo-rehabilitačného centra a s tým súvisiace poskytovanie služieb osobného trénera, služieb fyzioterapie, doplnkových služieb a výkon ostatných činností v rámci predmetu podnikania;

Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR);

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, resp. čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR) – vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov (údaje o zdravotnom stave) a doplňujúcim údajom;

Vytvorenie a spracovávanie databázy klientov a poskytnutých služieb;

Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR);

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): prevádzka športovo-rehabilitačného centra (zahŕňajúca efektívnu obsluhu klientov, prehľadnú evidenciu klientov a plnení poskytnutých si navzájom klientom a prevádzkovateľom), zamedzenie podvodom;

Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, resp. čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR) – vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov (najmä údaje o zdravotnom stave);

Prevádzkovanie on-line rezervačného systému;

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): zefektívnenie procesu objednávok a rezervácií služieb (vrátane osobných tréningov a služieb fyzioterapie) športovo-rehabilitačného centra;

Prevádzkovanie databázy s on-line prístupom klienta k vlastnému kontu;

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) – efektívna prevádzka rezervačného systému, zefektívnenie procesu objednávok a rezervácií služieb (vrátane osobných tréningov a služieb fyzioterapie) športovo-rehabilitačného centra, komunikácia s klientom a informovanie klientov o prevádzkových podmienkach a zmenách;

Vydávanie a využívanie vstupných kariet pre vstup do športovo-rehabilitačného centra;

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny, prevádzkového poriadku a kontrola dodržiavania zmluvných podmienok (evidencia využitia služieb a vykonania platieb);

Personálne a mzdové účely;

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Zverejňovanie fotografií zamestnancov na webovej stránke prevádzkovateľa a sociálnych sietiach;

Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR);

Účtovné a daňové účely;

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Vybavovanie sťažností a reklamácií poskytnutých služieb;

Plnenie zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), v spojení s plnením zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov (právna agenda);

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov;

Ochrana majetku prostredníctvom kamerového systému;

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): ochrana majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb, kontrola vstupov a odchodov z priestorov recepcie prevádzkovateľa, zamedzenie pohybu neznámych osôb v priestoroch recepcie prevádzkovateľa;

Marketingová komunikácia;

Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR);

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) – vo vzťahu ku klientom, ktorých kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty už prevádzkovateľ získal v súvislosti s predajom svojich služieb: informovanie klientov o produktoch a službách prostredníctvom newslettra, informovanie klientov o prevádzkových zmenách, budovanie vzťahov so zákazníkmi;

Dobrovoľné zverejňovanie osobných údajov (napr. prostredníctvom sociálnych sietí a web stránky prevádzkovateľa);

Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR);

Štatistické účely

Článok 89 GDPR;

Oprávnené záujmy, ktoré sledujeme pri spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené účely, sú:

 • prevádzka športovo-rehabilitačného centra (zahŕňajúca efektívnu obsluhu klientov, prehľadnú evidenciu klientov a plnení poskytnutých si navzájom klientom a prevádzkovateľom);
 • zamedzenie podvodom;
 • zefektívnenie procesu objednávok a rezervácií služieb (vrátane osobných tréningov a služieb fyzioterapie) športovo-rehabilitačného centra, komunikácia s klientom a informovanie klientov o prevádzkových podmienkach a zmenách;
 • kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny, prevádzkového poriadku a kontrola dodržiavania zmluvných podmienok (evidencia využitia služieb a vykonania platieb);
 • ochrana majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb, kontrola vstupov a odchodov z priestorov recepcie prevádzkovateľa, zamedzenie pohybu neznámych osôb v priestoroch recepcie prevádzkovateľa;
 • informovanie klientov o produktoch a službách prostredníctvom newslettra, informovanie klientov o prevádzkových zmenách, budovanie vzťahov so zákazníkmi;

Osobitná informácia o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom so záznamom

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb prostredníctvom kamerového systému so záznamom.

V zmysle ust. čl. 13 GDPR týmto prevádzkovateľ poskytuje v súvislosti s kamerovým systémom nasledovné informácie:

Prevádzkovateľ: A.M.S.C. s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Černyševského 30, 851 01 Bratislava

Kontaktné údaje: telefón: +421 915 333 462, email: info@sportwell.sk

Účel spracúvania: Monitorovanie priestoru recepcie a priľahlých priestorov prevádzky fitness centra SportWell za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb.

Právny základ spracúvania: Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: ochrana majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb, kontrola vstupov a odchodov z priestorov recepcie prevádzkovateľa, zamedzenie pohybu neznámych osôb v priestoroch recepcie prevádzkovateľa.

Príjemcovia/kategória príjemcov: Súdy, polícia, advokáti, orgány činné v trestnom konaní.

Doba uchovávania záznamu: 168 hodín (7 dní) od momentu vyhotovenia záznamu.

Kamerový systém funguje v nepretržitom režime.

Prenos osobných údajov do tretích krajín: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba má tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

V prípade takéhoto namietania prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:

 • Nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo
 • Dôvody na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ekonomických služieb, našim účtovným poradcom, našim profesionálnym poradcom (napr. audítor, právnik), orgánom štátnej správy a orgánom verejnej moci (najmä v prípade plnenia zákonných povinností alebo za účelom odhaľovania páchania priestupkov a trestnej činnosti) a poskytovateľom softvérového vybavenia, webovej domény a IT podpory prevádzky nášho športovo-rehabilitačného centra (vrátane zamestnancov týchto osôb), pričom v tejto súvislosti využívame služby IT podpory od slovenského subjektu a českého subjektu.

V prípade obdržania Vášho súhlasu môžeme e-mailovú adresu sprístupniť spoločnosti Meta Platforms, Inc., so sídlom: 1601 Willow Road, Menlo Park, California, Spojené štáty americké (ďalej len „Meta Platforms“), a to za účelom použitia týchto údajov v rámci produktu platformy Facebook „Lookalike Audiences“.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame, s výnimkou podľa nasledujúceho odseku.

V prípade obdržania Vášho súhlasu môžeme Vašu e-mailovú adresu sprístupniť spoločnosti Meta Platforms, Inc., so sídlom: 1601 Willow Road, Menlo Park, California, Spojené štáty americké (ďalej len „Meta Platforms“), za účelom využitia vybraného produktu platformy Facebook,  čo môže mať za následok prenos poskytnutých údajov do krajín so sídlom mimo krajín Európskej únie (a to vrátane Spojených štátov amerických). Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Meta Platforms (jej Facebook platformy) sú dostupné na  linku: https://www.facebook.com/privacy/policy.

Nevyužívame cloudové služby a Vaše osobné údaje spracúvané automatizovanými systémami sú uložené na úložných zariadeniach v priestoroch športovo-rehabilitačného centra SportWell, pričom v tejto súvislosti využívame služby IT podpory od spoločnosti INSPIRE CZ s.r.o., so sídlom: Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 26274728 (ktorá dáta zálohuje na serveri umiestnenom v Českej republike) a v šifrovanej podobe sú uložené na úložných zariadeniach poskytovateľa webhostingu (spoločnosti Websupport s.r.o, so sídlom: Karadžičova 7608/12, Bratislava, IČO: 36 421 928), ktorá dáta ukladá na server umiestnený v Slovenskej republike.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov, vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom, určuje naša spoločnosť prostredníctvom našich interných politík. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe, najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.

Automatizované individuálne rozhodovanie

Naša spoločnosť nevyužíva získané osobné údaje na automatizované rozhodovanie (vrátane profilovania) o žiadnej tretej osobe.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených alebo verejných záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) GDPR.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20;
 • Právo namietať voči oprávneným alebo verejným záujmom, ktoré sledujeme podľa čl. 21 GDPR.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR podľa ust. § 100 zákona NRSR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk.

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa, e-mailom na info@sportwell.sk alebo osobne v prevádzke športovo-rehabilitačného centra SportWell. Prevádzkovateľ Vás môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie Vašej totožnosti.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naše webové stránky používajú súbory cookies najmä na účely zabezpečenia fungovania webstránok (tzv. nevyhnutné cookies) a na účely základného merania ich návštevnosti a prispôsobenia obsahu a nastavení stránky potrebám a preferenciám užívateľov (tzv. analytické cookies). K ukladaniu analytických cookies do Vášho zariadenia však dôjde výlučne v prípade, že na takéto ukladanie udelíte súhlas povolením cookies na „cookie lište“ našej webovej stránky.

Naša webstránka www.sportwell.sk využíva nástroj na analýzu internetových stránok od spoločnosti Google Inc. pod názvom Google Analytics, a to na účely optimálneho vytvárania a neustáleho skvalitňovatňovania našich služieb, prispôsobovania webstránky Vašim záujmom a potrebám a zlepšovania jej štruktúry a obsahu. Nástroj Google Analytics používa súbory cookies za účelom lepšej analýzy ako používatelia využívajú internetové stránky.

Nástroj Google Analytics konfigurovaný na našej webstránke aktívne využíva funkciu anonymizácie adries IP, pričom zároveň údaj o IP adrese nie je spájaný so žiadnymi ďalšími údajmi, ktorými by Vás bolo možné identifikovať.

Takisto môžete predísť zberu a používaniu údajov (súborov cookie a adresy IP) zo strany spoločnosti Google tým, že si prevezmete a nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii na adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Zablokovaním týchto súborov cookies nedôjde k obmedzeniu funkcionality webstránky.

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na našej webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

 

Tieto Podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 1. augusta 2022.

 

Naši partneri